Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jurisro/public_html/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Ordonanta nr. 17/2008 din 30/01/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar :: juris.ro
logo Marti, 19 Iunie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Legislatie
Legi
Ordonante de urgenta
Ordonante
Coduri
Decrete
Constitutii
Norme
Hotarari
Diverse
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Ordonanta nr. 17/2008 din 30/01/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar


Publicata pe site la data de 1 Februarie 2008

Guvernul Romaniei
Ordonanta nr. 17/2008
din 30/01/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 01/02/2008

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

   Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 5. - (1) Salariile de baza sunt prevazute in:
   a) anexele nr. I-V, pentru personalul de executie, si sunt diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale;
   b) anexa nr. VI, pentru personalul cu functii de conducere care face parte din comitetul director al spitalelor publice;
   c) anexa nr. VII, pentru personalul cu functii de conducere din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti si din centrele de transfuzie sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti;
   d) anexa nr. VIII, pentru personalul cu functii de conducere care face parte din comitetul director al serviciilor de ambulanta;
   e) anexa nr. IX, pentru personalul cu functii de conducere din cadrul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti.
   (2) In trimestrul I al anului 2008 salarizarea personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar se face potrivit anexelor la prezenta ordonanta de urgenta.
   (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), salariile de baza care sunt sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se stabilesc la 500 lei lunar, incepand cu luna ianuarie 2008.
   (4) Incepand cu data de 1 aprilie 2008, salariile de baza la limita minima prevazute in anexele nr. I-V sunt ierarhizate pe functii, grade si trepte profesionale, in functie de nivelul de studii.
   (5) Salariile de baza individuale ale personalului contractual de executie din sectorul sanitar avute la data de 31 martie 2008, salariile de baza la limita minima ierarhizate potrivit prevederilor alin. (4), precum si salariile de baza la limita maxima se majoreaza in doua etape, astfel:
   a) cu 6%, incepand cu data de 1 aprilie 2008, fata de nivelul din luna martie 2008;
   b) cu 5%, incepand cu data de 1 octombrie 2008, fata de nivelul din luna septembrie 2008.
   (6) Prevederile alin. (5) se aplica si pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.
   (7) Salariile de baza individuale calculate pentru cele doua etape de majorare, precum si salariile de baza individuale majorate potrivit prevederilor art. 5^1 se rotunjesc din 1 leu in 1 leu, in favoarea salariatilor."
   2. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 5^1. - Salariile de baza individuale, precum si salariile de baza la limita maxima pentru unele functii prevazute in anexele nr. I, II, IV si V se majoreaza incepand cu data de 1 aprilie 2008 fata de nivelul stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a), dupa cum urmeaza:
   a) cu 5% pentru nr. crt. 55 si 56 din anexa nr. I si nr. crt. 47 si 48 din anexa nr. II;
   b) cu 10% pentru nr. crt. 7-9 si, respectiv, 14-16 din anexa nr. I, nr. crt. 1 si 4 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 1 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 1-5 si, respectiv, 10-14 din anexa nr. V lit. A si nr. crt. 1-6 din anexa nr. V lit. B;
   c) cu 15% pentru nr. crt. 3 din anexa nr. I lit. A, nr. crt. 3 din anexa nr. II lit. A, nr. crt. 2 si 3 si, respectiv, 5-7 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 2 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 6-9 si, respectiv, 15-24 din anexa nr. V lit. A, nr. crt. 7-10 si, respectiv, 11-20 din anexa nr. V lit. B si nr. crt. 1-33 din anexa nr. V lit. C."
   3. Dupa articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 5^2. - Salariile de baza la limita minima si maxima majorate potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) si art. 5^1 sunt prevazute in anexele nr. I-V."
   4. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Indemnizatiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza al functiei de executie si sunt prevazute in anexa nr. X."
   5. La articolul 6, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "(5) Salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice se stabilesc de ministrul sanatatii publice, respectiv de conducatorii ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, sau, dupa caz, de managerul spitalului, intre limitele minime si maxime prevazute in anexa nr. VI, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice, prin ordin al conducatorilor ministerelor cu retea sanitara proprie sau, dupa caz, printr-un act administrativ al conducatorilor institutiilor cu retea sanitara proprie. Limitele minime si maxime prevazute in anexa nr. VI sunt stabilite in functie de numarul de paturi al spitalului public.
   (6) Salariile de baza pentru functiile de conducere de director, director adjunct stiintific, director adjunct financiar-contabilitate, director resurse umane si contabil-sef din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti si din centrele de transfuzie sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. VII."
   6. La articolul 6, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
   "(7) Salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti se stabilesc de autoritatea de sanatate publica, intre limitele minime si maxime prevazute in anexa nr. VIII, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.
   (8) Salariile de baza pentru functiile de conducere din cadrul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. IX."
   7. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Personalul care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o data pe an, pentru o perioada de 12 luni, dupa aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. In cazul in care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine pana la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. In cazul in care pe parcursul anului se intrerup raporturile de munca ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de intai a lunii urmatoare, altor persoane pe perioada ramasa."
   8. La articolul 8 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 8. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:".
   9. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 10^1. - Personalul contractual incadrat in functii de executie sau de conducere, care prin natura atributiilor de serviciu presteaza in mod sistematic activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si caruia nu i se poate acorda timp liber corespunzator si nu beneficiaza de prevederile art. 10, are dreptul la acordarea unui spor de pana la 25%, calculat la salariul de baza. Categoriile de personal si locurile de munca se stabilesc de ordonatorul de credite la propunerea sefilor ierarhici."
   10. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
   "(2) De sporul prevazut la alin. (1) pot beneficia si persoanele care detin titlul stiintific de doctor in alte domenii decat cele in care isi desfasoara activitatea, daca ordonatorul de credite apreciaza ca titlul stiintific de doctor este util in activitatea desfasurata si in realizarea atributiilor din fisa postului."
   11. La articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
   "(5) Medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea sanitara care organizeaza serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desfasoara activitate numai in linia de garda vor incheia cu aceasta unitate sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si beneficiaza numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor art. 12. Salariul de baza se stabileste la limita minima prevazuta pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice si se utilizeaza pentru stabilirea tarifului orar."
   12. La articolul 13 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "c) pentru activitatile care se desfasoara in unitatile de urgenta neurovasculare si care solicita o incordare psihica foarte ridicata, precum si pentru personalul din unitati, sectii si compartimente de boli infectioase, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase, un spor de pana la 25% din salariul de baza;
   .....................................................................................................................
   e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, personalul incadrat in blocul operator, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular si neurologica, psihiatrie, medicina legala, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor - UPU - SMURD, UPU si CPU -, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, sectii si compartimente de ingrijiri paliative, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de baza. Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli."
   13. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
   "(5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiaza de un spor lunar de preventie, in procent de 11% din salariul de baza, care se acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008."
   14. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 17. - (1) Personalul contractual salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia anual, in perioada mai-septembrie, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul precedent, cu conditia incadrarii in nivelul alocatiilor prevazute pentru cheltuielile cu salariile in bugetul de venituri si cheltuieli.
   (2) Pentru personalul incadrat si care incepand cu data de 1 aprilie 2008 urmeaza sa beneficieze de salarizarea prevazuta in anexa nr. I, salariile de baza individuale se stabilesc pe functia, gradul sau treapta profesionala avuta, dupa cum urmeaza:
   a) la limita minima, daca salariul de baza individual se situeaza sub salariul de baza minim;
   b) se mentine salariul de baza individual, daca acesta se situeaza intre salariul de baza minim si maxim;
   c) conform evaluarii performantelor profesionale individuale, cu respectarea prevederilor alin. (1)."
   15. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(4) Premiul anual se acorda in conditiile prevazute de lege."
   16. Dupa articolul 40 se introduc sapte noi articole, articolele 40^1-40^7, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 40^1. - (1) Salariile de baza individuale pentru medicii din unitatile sanitare publice cu paturi cu personalitate juridica, cu exceptia medicilor din comitetul director, pot fi majorate sau diminuate in functie de realizarea indicatorilor specifici de performanta ai managementului sectiei, compartimentului, laboratorului ori serviciului medical, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli repartizat sectiei, compartimentului, laboratorului sau serviciului medical.
   (2) Salariile de baza individuale ale medicilor pot fi majorate proportional cu realizarea indicatorilor prevazuti la alin. (1), dar nu mai mult de 50% din nivelul salariului de baza individual.
   (3) In cazul in care salariul de baza individual al medicilor este stabilit la nivelul maxim, acesta poate fi depasit cu procentul prevazut la alin. (2) sau, dupa caz, la art. 40^2.
   (4) Salariile de baza individuale ale medicilor, diminuate in conditiile alin. (1), nu pot fi mai mici decat salariile de baza minime pe functii si grade profesionale, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. 40^2. - In cazul in care spitalul sau, dupa caz, sectia, compartimentul, laboratorul ori serviciul medical dispune de venituri proprii, altele decat cele provenite din contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate, salariile de baza individuale ale medicilor pot fi majorate in conditiile prevazute la art. 40^1 alin. (1), dar nu mai mult de 100%.
   Art. 40^3. - Majorarea sau, dupa caz, diminuarea salariilor de baza individuale ale medicilor se face trimestrial, dupa evaluarea indicatorilor de performanta si executia bugetului de venituri si cheltuieli al sectiei, compartimentului, laboratorului ori serviciului medical.
   Art. 40^4. - (1) Procentul concret de majorare sau, dupa caz, de diminuare a salariilor de baza individuale ale medicilor se propune de seful de sectie, laborator ori serviciu medical si se aproba de comitetul director al spitalului, pe baza criteriilor aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (2) Pentru sefii de sectie, laborator sau serviciu medical, precum si pentru compartimentele aprobate distinct in structura spitalului, procentul concret de majorare ori, dupa caz, de diminuare a salariilor de baza individuale ale medicilor se propune de directorul medical si se aproba de managerul spitalului.
   Art. 40^5. - Majorarea salariilor de baza individuale ale medicilor, prevazuta la art. 40^1 si 40^2, se face cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului si, respectiv, cu incadrarea in veniturile proprii, altele decat cele provenite din contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate.
   Art. 40^6. - Modificarea salariilor de baza individuale pentru medici, conform prevederilor art. 40^1-40^5, se va reglementa prin acte aditionale la contractul individual de munca existent sau, dupa caz, la contractul de administrare.
   Art. 40^7. - (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este de competenta ordonatorilor de credite.
   (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
   (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.
   (4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei."
   17. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 41. - (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere si nu pot fi mai mici decat salariile de baza minime pe functii, grade si trepte profesionale, prevazute in anexa nr. I."
   18. Articolul 41^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 41^2. - Pentru asigurarea stabilitatii, personalul din sistemul sanitar beneficiaza in trimestrul II si trimestrul IV al fiecarui an calendaristic de cate o prima de stabilitate ale carei suma si mod de acordare se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
   19. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 45. - Anexele nr. I-X fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."
   Art. II. - Pe data de 1 aprilie 2008, anexele nr. I-VIII la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. I-X*) la prezenta ordonanta.
   ___________
   *) Anexele nr. I-X sunt reproduse in facsimil.

   Art. III. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

   PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                                               Contrasemneaza:
                                               ---------------
                                         Ministrul sanatatii publice,
                                          Gheorghe Eugen Nicolaescu
                              Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
                                                Paul Pacuraru
                                      Ministrul economiei si finantelor,
                                              Varujan Vosganian
 

   Bucuresti, 30 ianuarie 2008.
   Nr. 17.

   ANEXA Nr. I

   SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR SANITAR
   din urmatoarele unitati sanitare:

   Spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale regionale
   Spitale clinice de specialitate de urgenta
   Spitale clinice, spitale de urgenta
   Spitale de specialitate
   Institute si centre medicale
   Institute si centre de sanatate publica
   Institute de medicina legala
   Servicii de Ambulanta

   A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
   
+----+------------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                      |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                       FUNCTIA                        |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                                      |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                                      |      | minim    maxim | minim    maxim |
+----+------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
|    |                          1                           |  2   |   3    |   4   |   5    |   6   |
+----+------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
|  1   Medic primar                                            S     1.500    2.094   1.575    2.199 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     3.000    4.188   3.150    4.398 |
|  2   Medic specialist                                        S     1.430    1.690   1.502    1.775 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     2.860    3.380   3.004    3.550 |
|  3   Medic                                                   S       800    1.331     840    1.398 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     1.600    2.662   1.680    2.796 |
|  4   Medic stagiar                                           S       750              788          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     1.500            1.576          |
|  5   Medic rezident anul VI-VII                              S     1.407            1.478          |
|  6   Medic rezident anul IV-V                                S     1.316            1.382          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     2.632            2.764          |
|  7   Medic rezident anul III                                 S     1.279            1.343          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     2.558            2.686          |
|  8   Medic rezident anul II                                  S     1.143            1.201          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     2.286            2.402          |
|  9   Medic rezident anul I                                   S       970            1.019          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     1.940            2.038          |
| 10   Farmacist primar^1)                                      S     1.250    1.756   1.313    1.844 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     2.500    3.512   2.626    3.688 |
| 11   Farmacist specialist                                    S     1.150    1.406   1.208    1.477 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     2.300    2.812   2.416    2.954 |
| 12   Farmacist                                               S       800      996     840    1.046 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     1.600    1.992   1.680    2.092 |
| 13   Farmacist stagiar                                       S       750              788          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     1.500            1.576          |
| 14   Farmacist rezident anul III                             S     1.112            1.168          |
| 15   Farmacist rezident anul II                              S     1.038            1.090          |
| 16   Farmacist rezident anul I                               S       935              982          |
| 17   Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal      S       800    1.726     840    1.813 |
| 18   Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist     S       750    1.384     788    1.454 |
| 19   Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical                 S       700    1.066     735    1.120 |
| 20   Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant       S       650              683          |
| 21   Dentist principal                                      SSD      700    1.066     735    1.120 |
| 22   Dentist                                                SSD      650    1.003     683    1.054 |
| 23   Dentist debutant                                       SSD      600              630          |
| 24   Asistent medical, moasa; principal                      S       800    1.688     840    1.773 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     1.600    3.376   1.680    3.546 |
| 25   Asistent medical, moasa                                 S       750    1.264     788    1.328 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     1.500    2.528   1.576    2.656 |
| 26   Asistent medical, moasa; debutant                       S       700              735          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S     1.400            1.470          |
| 27   Asistent medical principal^6)                           SSD      750    1.316     788    1.382 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)         SSD    1.500    2.632   1.576    2.764 |
| 28   Asistent medical^6)                                     SSD      700    1.177     735    1.236 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)         SSD    1.400    2.354   1.470    2.472 |
| 29   Asistent medical debutant^6)                            SSD      650              683          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)         SSD    1.300            1.366          |
| 30   Asistent medical principal^3)                            PL      700    1.302     735    1.368 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          PL    1.400    2.604   1.470    2.736 |
| 31   Asistent medical^3)                                      PL      650    1.161     683    1.220 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          PL    1.300    2.322   1.366    2.440 |
| 32   Asistent medical debutant^3)                             PL      600              630          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          PL    1.200            1.260          |
| 33   Asistent medical principal^3)                            M       650    1.126     683    1.183 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M     1.300    2.252   1.366    2.366 |
| 34   Asistent medical^3)                                      M       600    1.021     630    1.073 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M     1.200    2.042   1.260    2.146 |
| 35   Asistent medical debutant^3)                             M       570              599          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M     1.140            1.198          |
| 36   Tehnician dentar principal^4)                            M       650    1.126     683    1.183 |
| 37   Tehnician dentar^4)                                      M       600    1.021     630    1.073 |
| 38   Tehnician dentar debutant^4)                             M       570              599          |
| 39   Sora medicala principala^5)                              M       630      989     662    1.039 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M     1.260    1.978   1.324    2.078 |
| 40   Sora medicala^5)                                         M       570      852     599      895 |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M     1.140    1.704   1.198    1.790 |
| 41   Sora medicala debutanta^5)                               M       550              578          |
|      - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M     1.100            1.156          |
| 42   Statistician medical, registrator medical; principal    M       630      989     662    1.039 |
| 43   Statistician medical, registrator medical               M       570      852     599      895 |
| 44   Statistician medical, registrator medical; debutant     M       550              578          |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
   
+----+----------------------------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                                      |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                               FUNCTIA                                |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                                                      |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                                                      |      | minim    maxim | minim    maxim |
+----+----------------------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
|    |                                  1                                   |  2   |   3    |   4   |   5    |   6   |
+----+----------------------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| 45  Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert                 S       850    1.726     893    1.813 |
|     in fizica medicala                                                                                             |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                           S     1.700    3.452   1.786    3.626 |
| 46  Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical      S       800    1.384     840    1.454 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                           S     1.600    2.768   1.680    2.908 |
| 47  Biolog, biochimist, chimist, fizician;                                   S       750    1.055     788    1.108 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                           S     1.500    2.110   1.576    2.216 |
| 48  Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant        S       700              735          |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                           S     1.400            1.470          |
| 49  Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut,                                                     |
|     asistent social; principal                                               S       750    1.688     788    1.773 |
| 50  Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut,                                                     |
|     asistent social                                                          S       700    1.264     735    1.328 |
| 51  Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut,                                                     |
|     asistent social; debutant                                                S       650              683          |
| 52  Profesor CFM, biolog, chimist; principal^7)                              SSD      700    1.302     735    1.368 |
| 53  Profesor CFM, biolog, chimist^7)                                         SSD      650    1.012     683    1.063 |
| 54  Profesor CFM, biolog, chimist; debutant^7)                               SSD      600              630          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
   
+----+----------------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                          |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                         FUNCTIA                          |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                                          |studii|      lei       |       lei      |
|    |                                                          |      | minim    maxim | minim    maxim |
+----+----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
|    |                            1                             |  2   |   3    |   4   |   5    |   6   |
+----+----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| 55  Infirmiera, agent DDD                                        G       564      648     593      681 |
| 56  Infirmiera, agent DDD; debutant                              G       557              585          |
| 57  Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare      G       540      589     567      619 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)               G     1.060    1.178   1.114    1.238 |
| 58  Ambulantier^8)                                                        570      954     599    1.002 |
| 59  Sofer autosanitara I^9)                                               560      742     588      780 |
| 60  Sofer autosanitara II^9)                                              550      667     578      701 |
| 61  Sofer autosanitara III^9)                                             540      594     567      624 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   ^1) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
   ^2) Salariul de baza la limita minima si maxima cuprinde si salariul de baza mai mare cu 100% prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie, precum si salariile de baza mai mari cu 100% prevazute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, cu modificarile ulterioare.
   ^3) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva care au studii de acest nivel.
   ^4) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
   ^5) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
   ^6) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist: tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist: asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie: asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica: asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
   ^7) Se aplica si functiilor de educator puericultor, asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
   ^8) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 privind infiintarea Scolii de Ambulantieri, in cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucuresti, si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
   ^9) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

   NOTA:
   1. Se aplica si personalului contractual din autoritatile de sanatate publica
   2. Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la lit. A nr. crt. 1-2, nr. crt. 5-11, nr. crt. 14-16 si lit. B nr. crt. 45, 46, 49.

   ANEXA Nr. II

   SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR SANITAR
   din unitatile sanitare cu personalitate juridica necuprinse in Anexa nr. I.

   A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
   
+----+-----------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                     |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                       FUNCTIA                       |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                                     |studii|                |                |
|    |                                                     |      |  minim   maxim | minim    maxim |
+----+-----------------------------------------------------+------+---------+------+--------+-------+
|    |                          1                          |  2   |    3    |  4   |   5    |   6   |
+----+-----------------------------------------------------+------+---------+------+--------+-------+
|  1  Medic primar                                            S      1.300   1.761   1.365    1.850 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      2.600   3.522   2.730    3.700 |
|  2  Medic specialist                                        S      1.200   1.513   1.260    1.589 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      2.400   3.026   2.520    3.178 |
|  3  Medic                                                   S        780   1.274     819    1.338 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      1.560   2.548   1.638    2.676 |
|  4  Medic stagiar                                           S        750             788          |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      1.500           1.576          |
|  5  Farmacist primar^1)                                      S      1.150   1.355   1.208    1.423 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      2.300   2.710   2.416    2.846 |
|  6  Farmacist specialist                                    S      1.000   1.136   1.050    1.193 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      2.000   2.272   2.100    2.386 |
|  7  Farmacist                                               S        780     896     819      941 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      1.560   1.792   1.638    1.882 |
|  8  Farmacist stagiar                                       S        750             788          |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      1.500           1.576          |
|  9  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal      S        750   1.315     788    1.381 |
| 10  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist     S        720   1.039     756    1.091 |
| 11  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical                 S        670     867     704      911 |
| 12  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant       S        630             662          |
| 13  Dentist principal                                      SSD       650   1.003     683    1.054 |
| 14  Dentist                                                SSD       600     888     630      933 |
| 15  Dentist debutant                                       SSD       570             599          |
| 16  Asistent medical, moasa; principal                      S        750   1.066     788    1.120 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      1.500   2.132   1.576    2.240 |
| 17  Asistent medical, moasa                                 S        700     975     735    1.024 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      1.400   1.950   1.470    2.048 |
| 18  Asistent medical, moasa; debutant                       S        650             683          |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          S      1.300           1.366          |
| 19  Asistent medical principal^6)                           SSD       700   1.026     735    1.078 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)         SSD     1.400   2.052   1.470    2.156 |
| 20  Asistent medical^6)                                     SSD       650     918     683      964 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)         SSD     1.300   1.836   1.366    1.928 |
| 21  Asistent medical debutant^6)                            SSD       600             630          |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)         SSD     1.200           1.260          |
| 22  Asistent medical principal^3)                            PL       630   1.012     662    1.063 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          PL     1.260   2.024   1.324    2.126 |
| 23  Asistent medical^3)                                      PL       600     904     630      950 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          PL     1.200   1.808   1.260    1.900 |
| 24  Asistent medical debutant^3)                             PL       570             599          |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          PL     1.140           1.198          |
| 25  Asistent medical principal^3)                            M        650     940     683      987 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M      1.300   1.880   1.366    1.974 |
| 26  Asistent medical^3)                                      M        600     794     630      834 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M      1.200   1.588   1.260    1.668 |
| 27  Asistent medical debutant^3)                             M        550             578          |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M      1.100           1.156          |
| 28  Tehnician dentar principal^4)                            M        650     936     683      983 |
| 29  Tehnician dentar^4)                                      M        600     797     630      837 |
| 30  Tehnician dentar debutant^4)                             M        550             578          |
| 31  Sora medicala principala^5)                              M        600     845     630      888 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M      1.200   1.690   1.260    1.776 |
| 32  Sora medicala^5)                                         M        570     706     599      742 |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M      1.140   1.412   1.198    1.484 |
| 33  Sora medicala debutanta^5)                               M        540             567          |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)          M      1.060           1.114          |
| 34  Statistician medical, registrator medical; principal    M        600     845     630      888 |
| 35  Statistician medical, registrator medical               M        570     706     599      742 |
| 36  Statistician medical, registrator medical; debutant     M        540             567          |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
   
+----+-----------------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                           |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                          FUNCTIA                          |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                                           |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                                           |      | minim    maxim | minim   maxim  |
+----+-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+-------+--------+
|    |                             1                             |  2   |   3    |   4   |   5   |   6    |
+----+-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+-------+--------+
| 37  Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal,             S       820    1.360     861   1.428  |
|     expert in fizica medicala                                                                           |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                S     1.640    2.720   1.722   2.856  |
| 38  Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist,            S       780    1.074     819   1.128  |
|     fizician medical                                                                                    |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                S     1.560    2.148   1.638   2.256  |
| 39  Biolog, biochimist, chimist, fizician;                        S       720      896     756     941  |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                S     1.440    1.792   1.512   1.882  |
| 40  Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician               S       670              704          |
|     medical; debutant                                                                                   |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                S     1.340            1.408          |
| 41  Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,                                                          |
|     kinetoterapeut, asistent social principal                     S       700    1.066     735   1.120  |
| 42  Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,                                                          |
|     kinetoterapeut, asistent social                               S       650      975     683   1.024  |
| 43  Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,                                                          |
|     kinetoterapeut, asistent social; debutant                     S       630              662          |
| 44  Profesor CFM, biolog, chimist; principal^7)                   SSD      650    1.012     683   1.063  |
| 45  Profesor CFM, biolog, chimist^7)                              SSD      600      894     630     939  |
| 46  Profesor CFM, biolog, chimist^7); debutant                    SSD      570              599          |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
   
+----+----------------------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                                |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                            FUNCTIA                             |Nivel |  01.04.2008    |   01.10.2008   |
|crt.|                                                                |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                                                |      | minim   maxim  | minim   maxim  |
+----+----------------------------------------------------------------+------+-------+--------+-------+--------+
|    |                               1                                |  2   |   3   |   4    |   5   |   6    |
+----+----------------------------------------------------------------+------+-------+--------+-------+--------+
| 47  Infirmiera, agent DDD                                              G       564     590      593     620  |
| 48  Infirmiera, agent DDD; debutant                                    G       542              570          |
| 49  Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare            G       540     561      567     590  |
|     - din anatomia patologica si medicina legala^2)                     G     1.060   1.122    1.114   1.180  |
| 50  Sofer autosanitara II                                                      545     635      573     667  |
| 51  Sofer autosanitara III                                                     540     565      567     594  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   ^1) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
   ^2) Salariul de baza la limita minima si maxima cuprinde si salariul de baza mai mare cu 100% prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie, precum si salariile de baza mai mari cu 100% prevazute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, cu modificarile ulterioare.
   ^3) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedici si protezare auditiva care au studii de acest nivel
   ^4) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
   ^5) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor
   ^6) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic;tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic: asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
   ^7) Se aplica si functiilor de educator puericultor, asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.

   ANEXA Nr. III

   SALARII DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE
   
+----+-------------------------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                                   |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                              FUNCTIA                              |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                                                   |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                                                   |      | minim   maxim  | minim   maxim  |
+----+-------------------------------------------------------------------+------+-------+--------+-------+--------+
|    |                                 1                                 |  2   |   3   |   4    |   5   |   6    |
+----+-------------------------------------------------------------------+------+-------+--------+-------+--------+
|     a) Functii de executie pe grade profesionale                                                                |
|  1  Cercetator stiintific principal gradul I                              S      850    2.455     893    2.578  |
|  2  Cercetator stiintific principal gradul II                             S      800    2.296     840    2.411  |
|  3  Cercetator stiintific principal gradul III                            S      750    1.794     788    1.884  |
|  4  Cercetator stiintific                                                 S      700    1.386     735    1.456  |
|     b) Functii de executie de specialitate neatestate                                                           |
|  5  Asistent de cercetare stiintifica                                     S      650    1.092     683    1.147  |
|  6  Asistent de cercetare stiintifica stagiar                             S      600              630           |
|     c) Functii de executie auxiliare din activitatea                                                            |
|     de cercetare pe trepte profesionale                                                                         |
|  7  Asistent I                                                            M      620      875     651      919  |
|  8  Asistent II                                                           M      580      745     609      783  |
|  9  Asistent III                                                          M      550      688     578      723  |
| 10  Asistent stagiar                                                      M      540              567           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   ANEXA Nr. IV

   SALARII DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE

   1) UNITATI DE CULTURA
   
+----+-----------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                               |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                    FUNCTIA                    |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                               |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                               |      | minim    maxim | minim   maxim  |
+----+-----------------------------------------------+------+--------+-------+-------+--------+
|    |                       1                       |  2   |   3    |   4   |   5   |   6    |
+----+-----------------------------------------------+------+--------+-------+-------+--------+
| 1   Documentarist, traducator, desenator-artistic;                                          |
|                              gradul I                 S      730     1.067    767    1.121  |
|                              gradul II                S      700       976    735    1.025  |
|                              gradul III               S      680       919    714      965  |
|                              debutant                 S      650              683           |
| 2   Documentarist, traducator, desenator-artistic;                                          |
|                              treapta IA               M      663       961    697    1.010  |
|                              treapta I                M      647       842    680      885  |
|                              treapta II               M      638       785    670      825  |
|                              debutant                 M      595              625           |
| 3   Fotograf, laborant foto; treapta I               M; G    663       824    697      866  |
|                              treapta II              M; G    647       727    680      764  |
|                              treapta III             M; G    638       670    670      704  |
|                              debutant                M; G    595              625           |
| 4   Bibliotecar              gradul IA                S      730     1.499    767    1.574  |
|                              gradul I                 S      700     1.030    735    1.082  |
|                              gradul II                S      680       938    714      985  |
|                              debutant                 S      650              683           |
| 5   Bibliotecar-arhivist     gradul I                SSD     700     1.176    735    1.235  |
|                              gradul II               SSD     670       961    704    1.010  |
|                              gradul III              SSD     630       824    662      866  |
|                              debutant                SSD     600              630           |
| 6   Bibliotecar              treapta IA               M      663       961    697    1.010  |
|                              treapta I                M      647       842    680      885  |
|                              treapta II               M      638       785    670      825  |
|                              debutant                 M      595              625           |
| 7   Garderobier                                      M; G    613       670    644      704  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   2) CULTE
   
+----+------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                          |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                 FUNCTIA                  |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                          |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                          |      | minim   maxim  | minim    maxim |
+----+------------------------------------------+------+-------+--------+--------+-------+
|    |                    1                     |  2   |   3   |   4    |   5    |   6   |
+----+------------------------------------------+------+-------+--------+--------+-------+
|1    Preot gradul I                               S      730    1.372     767     1.441 |
|           gradul II                              S      700    1.143     735     1.201 |
|           definitiv                              S      680    1.030     714     1.082 |
|           debutant                               S      650              683           |
|2    Preot gradul I                               M      663    1.037     697     1.089 |
|           definitiv                              M      646      998     679     1.048 |
|           debutant                               M      605              636           |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
 

   NOTA:
   Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

   3) NAVIGATIE
   
+----+-------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                 |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                     FUNCTIA                     |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                                 |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                                 |      | minim    maxim | minim   maxim  |
+----+-------------------------------------------------+------+--------+-------+-------+--------+
|    |                        1                        |  2   |   3    |   4   |   5   |   6    |
+----+-------------------------------------------------+------+--------+-------+-------+--------+
| 1   Capitan                                             M      600      766     630     805   |
| 2   Ofiter punte                                        M      580      698     609     733   |
| 3   Ofiter mecanic, ofiter electrician                  M      580      682     609     717   |
| 4   Conducator salupa                                          550      663     578     697   |
| 5   Motorist, marinar                                   M      550      632     578     664   |
| 6   Motorist, marinar; debutant                         M      540              567           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   4) AGRICULTURA
   
+----+-------------------------------------------------------+------+----------------+----------------+
|    |                                                       |      |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. |                        FUNCTIA                        |Nivel |   01.04.2008   |   01.10.2008   |
|crt.|                                                       |studii|      lei       |      lei       |
|    |                                                       |      | minim    maxim | minim    maxim |
+----+-------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
|    |                           1                           |  2   |   3    |   4   |   5    |   6   |
+----+-------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
|     a) Functii de executie pe grade profesionale                                                    |
|  1  Medic primar veterinar*)                                  S      820     1.525    861     1.602 |
|  2  Medic veterinar gradul I                                  S      800     1.086    840     1.141 |
|  3  Medic veterinar gradul II                                 S      720       951    756       999 |
|  4  Medic veterinar gradul III                                S      680       799    714       839 |
|  5  Medic veterinar debutant                                  S      650              683           |
|  6  Asistent veterinar I                                     SSD     720       951    756       999 |
|  7  Asistent veterinar II                                    SSD     680       766    714       805 |
|  8  Asistent veterinar III                                   SSD     630       715    662       751 |
|  9  Asistent veterinar debutant                              SSD     600              630           |
|     b) Functii de executie pe trepte profesionale                                                   |
| 10  Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA              M      680       818    714       859 |
| 11  Asistent veterinar I, tehnician veterinar I               M      620       732    651       769 |
| 12  Asistent veterinar II, tehnician veterinar II             M      580       663    609       697 |
| 13  Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant         M      550              578           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   *) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

   ANEXA Nr. V

   SALARII DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE

TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV SI INFORMATICA

   A. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar, contabilitate, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investitii
   
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+----------------+-----------------+
|    |                                                                         |       |Salariul de baza|Salariul de  baza|
|Nr. |                                 FUNCTIA                                 | Nivel |   01.04.2008   |   01.10 2008    |
|crt.|                                                                         |studii |      lei       |       lei       |
|    |                                                                         |       | minim   maxim  | minim    maxim  |
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+---------+
|    |                                    1                                    |   2   |   3   |   4    |   5   |    6    |
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+---------+
|     a) Functii de executie pe grade profesionale                                                                        |
|  1  Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate;                                             |
|     gr. IA inginer, economist; specialist IA                                    S       800    1.372     840     1.441  |
|  2  Referent de specialitate, inspector de specialitate,                                                                |
|     economist, referent, inginer; gradul I                                      S       780    1.097     819     1.152  |
|  3  Referent de specialitate, inspector de specialitate,                                                                |
|     economist, referent, inginer; gradul II                                     S       700    1.021     735     1.073  |
|  4  Referent de specialitate, inspector de specialitate,                                                                |
|     economist, referent, inginer; gradul III                                    S       680      944     714       992  |
|  5  Referent, inspector, inginer, economist; debutant                           S       650              683            |
|  6  Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. I        SSD     780    1.034     819     1.086  |
|  7  Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. II       SSD     750      955     788     1.003  |
|  8  Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. III      SSD     670      851     704       894  |
|  9  Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; debutant     SSD     640              672            |
|     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios                                           |
| 10  Consilier juridic gradul IA                                                 S       800    1.372     840     1.441  |
| 11  Consilier juridic gradul I                                                  S       780    1.097     819     1.152  |
| 12  Consilier juridic gradul II                                                 S       700    1.021     735     1.073  |
| 13  Consilier juridic gradul III                                                S       680      944     714       992  |
| 14  Consilier juridic debutant                                                  S       650              683            |
|     c) Functii de executie pe trepte profesionale                                                                       |
| 15  Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA                                PL      750      989     788     1.039  |
| 16  Tehnician, merceolog, contabil, referent; I                                 PL      720      952     756     1.000  |
| 17  Tehnician, merceolog, contabil, referent; II                                PL      690      932     725       979  |
| 18  Tehnician, merceolog, contabil, referent; III                               PL      670      792     704       832  |
| 19  Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant                          PL      630              662            |
| 20  Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA                                M       730      847     767       890  |
| 21  Tehnician, merceolog, contabil, referent; I                                 M       700      787     735       827  |
| 22  Tehnician, merceolog, contabil, referent; II                                M       680      709     714       745  |
| 23  Tehnician, merceolog, contabil, referent; III                               M       620      650     651       683  |
| 24  Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant                          M       610              641            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   B. Compartimente de informatica
   
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+----------------+-----------------+
|    |                                                                         |       |Salariul de baza|Salariul de  baza|
|Nr. |                                 FUNCTIA                                 | Nivel |   01.04.2008   |   01.10 2008    |
|crt.|                                                                         |studii |      lei       |       lei       |
|    |                                                                         |       | minim   maxim  | minim    maxim  |
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+---------+
|    |                                    1                                    |   2   |   3   |   4    |   5   |    6    |
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+---------+
|     a) Functii de executie pe grade profesionale                                                                        |
|  1  Analist, programator, inginer de sistem; IA                                 S       800    1.372     840     1.441  |
|  2  Analist, programator, inginer de sistem; I                                  S       780    1.301     819     1.367  |
|  3  Analist, programator, inginer de sistem; II                                 S       750    1.165     788     1.224  |
|  4  Analist, programator, inginer de sistem; III                                S       700    1.012     735     1.063  |
|  5  Analist, programator, inginer de sistem; IV                                 S       680      927     714       974  |
|  6  Analist, programator, inginer de sistem; debutant                           S       650              683            |
|  7  Informatician, gradul I                                                     SSD     780    1.034     819     1.086  |
|  8  Informatician, gradul II                                                    SSD     750      947     788       995  |
|  9  Informatician, gradul III                                                   SSD     670      827     704       869  |
| 10  Informatician, debutant                                                     SSD     640              672            |
|     b) Functii de executie pe trepte profesionale                                                                       |
| 11  Analist (programator) ajutor IA                                             M       730      941     767       989  |
| 12  Analist (programator) ajutor I                                              M       700      871     735       915  |
| 13  Analist (programator) ajutor II                                             M       680      787     714       827  |
| 14  Analist (programator) ajutor III                                            M       660      722     693       759  |
| 15  Analist (programator) debutant                                              M       610              641            |
| 16  Operator, controlor date; I                                                 M       692      871     727       915  |
| 17  Operator, controlor date; II                                                M       677      787     711       827  |
| 18  Operator, controlor date; III                                               M       667      722     701       759  |
| 19  Operator, controlor date; IV                                                M       630      656     662       689  |
| 20  Operator, controlor date; debutant                                          M       610              641            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   NOTA: Incepand cu data de 1 aprilie 2008, salariile de baza pentru personalul din compartimentele de informatica din cadrul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti vor fi mai mari cu 40% fata de salariile de baza prevazute in prezenta anexa.

   C) Functii comune din activitatea de secretariat, administrativ si gospodarire, intretinere, reparatii si de deservire
   
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+----------------+-----------------+
|    |                                                                         |       |Salariul de baza|Salariul de  baza|
|Nr. |                                 FUNCTIA                                 | Nivel |   01.04.2008   |   01.10 2008    |
|crt.|                                                                         |studii |      lei       |       lei       |
|    |                                                                         |       | minim   maxim  | minim    maxim  |
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+---------+
|    |                                    1                                    |   2   |   3   |   4    |   5   |    6    |
+----+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+---------+
|  1  Stenodactilograf I                                                         M        637     754      669      792   |
|  2  Stenodactilograf II                                                        M        620     690      651      725   |
|  3  Stenodactilograf debutant                                                  M        581              611            |
|  4  Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IA                            M        637     833      669      875   |
|  5  Secretar- dactilograf, secretar, dactilograf; I                            M; G     620     738      651      775   |
|  6  Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; II                            M; G     610     673      641      707   |
|  7  Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutant                      M; G     581              611            |
|  8  Administrator I                                                            M        637     896      669      941   |
|  9  Administrator II                                                           M        620     817      651      858   |
| 10  Administrator III                                                          M        610     738      641      775   |
| 11  Sef depozit I                                                              M        620     809      651      850   |
| 12  Sef depozit II                                                             M        610     738      641      775   |
| 13  Casier, magaziner; I                                                       M        620     789      651      829   |
| 14  Casier, magaziner; II                                                      M; G     610     708      641      744   |
| 15  Casier, magaziner.; debutant                                               M; G     581              611            |
| 16  Functionar, arhivar; I                                                     M        637     771      669      810   |
| 17  Functionar, arhivar; II                                                    M        620     708      651      744   |
| 18  Functionar, arhivar; III                                                   M        610     646      641      679   |
| 19  Functionar, arhivar; debutant                                              M        581              611            |
| 20  Sef formatie paza, pompieri                                                         599     708      629      744   |
| 21  Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri,            610     642      641      675   |
|     curier; I                                                                                                           |
| 22  Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri,                                            |
|     curier; II                                                                          599     625      629      657   |
| 23  Maistru I                                                                           620     871      651      915   |
| 24  Maistru II                                                                          610     809      641      850   |
| 25  Sofer I                                                                             620     888      651      933   |
| 26  Soferii                                                                             610     851      641      894   |
| 27  Muncitor calificat I                                                                660     851      693      894   |
| 28  Muncitor calificat II                                                               650     809      683      850   |
| 29  Muncitor calificat III                                                              630     754      662      792   |
| 30  Muncitor calificat IV                                                               610     708      641      744   |
| 31  Muncitor calificat V                                                                580     654      609      687   |
| 32  Muncitor calificat VI                                                               560     642      588      675   |
| 33  Muncitor necalificat                                                                540     625      567      657   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   ANEXA Nr. VI

   LIMITELE

minime si maxime ale salariilor de baza pentru functiile de conducere

care fac parte din comitetul director al spitalelor publice
   
+----+-------------------------------------------+-----------------------------+
|    |                                           |       Salariu de baza       |
|Nr. |                  FUNCTIA                  |         01.04.2008          |
|crt.|                                           |             lei             |
|    |                                           |     minim          maxim    |
+----+-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |                     1                     |       2       |      3      |
+----+-------------------------------------------+---------------+-------------+
| 1  |Spitale cu peste 400 de paturi:            |               |             |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- manager                                  |     3000      |    4500     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- director medical                         |     2200      |    3800     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- director de cercetare-dezvoltare         |     2000      |    3500     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- director financiar-contabil              |     1800      |    3400     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- director de ingrijiri                    |     1200      |    2700     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- alti directori                           |     1500      |    3200     |
+----+-------------------------------------------+---------------+-------------+
| 2  |Spitale cu sub 400 de paturi:              |               |             |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- manager                                  |     2000      |    3200     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- director medical                         |     1800      |    3100     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- director de cercetare-dezvoltare         |     1700      |    3000     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- director financiar-contabil              |     1600      |    2700     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- director de ingrijiri                    |     1000      |    2100     |
|    +-------------------------------------------+---------------+-------------+
|    |- alti directori                           |     1400      |    2500     |
+----+-------------------------------------------+---------------+-------------+
 

   NOTA:
   1. Pentru unitatile sanitare cu paturi cu personalitate juridica, care au sub 400 de paturi, salariile de baza la limita minima si maxima includ si indemnizatia de conducere, cu exceptia unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Transporturilor.
   2. Personalul de specialitate medico-sanitar care face parte din comitetul director si are contractul individual de munca suspendat pe perioada mandatului, conform legii, poate fi inclus in linia de garda organizata in unitatea sanitara respectiva, in specialitatea in care este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii publice. Orele de garda efectuate se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza la limita maxima al gradului profesional in care este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii publice.
   Face exceptie de la aceasta prevedere, personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functia de manager in spitale cu peste 400 de paturi.
   3. Functia de director de cercetare-dezvoltare se utilizeaza numai pentru spitalele clinice.

   ANEXA Nr. VII

   LIMITELE

minime si maxime ale salariilor de baza pentru functiile de conducere

din cadrul Institutului  National de Hematologie Transfuzionala

"Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti si din centrele de transfuzie

sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti
   
+----+-------------------------------------------------+-----------------------+
|    |                                                 |   Salariul de baza    |
|Nr. |                     FUNCTIA                     |      01.04.2008       |
|crt.|                                                 |          lei          |
|    |                                                 |   minim       maxim   |
+----+-------------------------------------------------+------------+----------+
| 0  |                        1                        |     2      |    3     |
+----+-------------------------------------------------+------------+----------+
| 1  |Institutul National de Hematologie Transfuzionala|            |          |
|    |"Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti               |            |          |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- director                                       |    2150    |   3700   |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- director adjunct stiintific                    |    1700    |   3400   |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- director adjunct financiar-contabilitate       |    1500    |   2700   |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- director resurse umane                         |    1400    |   2500   |
+----+-------------------------------------------------+------------+----------+
| 2  |Centrul de Transfuzie Sanguina al Municipiului   |            |          |
|    |Bucuresti:                                       |            |          |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- director                                       |    1600    |   3000   |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- contabil-sef                                   |    1150    |   2500   |
+----+-------------------------------------------------+------------+----------+
| 3  |Centre de transfuzie sanguina regionale:         |            |          |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- director                                       |    1500    |   2700   |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- contabil-sef                                   |    1000    |   2300   |
+----+-------------------------------------------------+------------+----------+
| 4  |Centre de transfuzie sanguina judetene:          |            |          |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- director                                       |    1400    |   2500   |
|    +-------------------------------------------------+------------+----------+
|    |- contabil-sef                                   |     900    |   2100   |
+----+-------------------------------------------------+------------+----------+
 

   NOTA:
   1. Salariile de baza la limita minima si maxima, prevazute in prezenta anexa, includ si indemnizatia de conducere.
   2. Salariile de baza intre limitele minime si maxime, prevazute in prezenta anexa, se stabilesc de ministrul sanatatii publice.

   ANEXA Nr. VIII

   LIMITELE

minime si maxime ale salariilor de baza pentru functiile de conducere

care fac parte din comitetul director al Serviciilor de Ambulanta
   
+----+------------------------------------------+------------------------------+
|    |                                          |       Salariul de baza       |
|Nr. |                 FUNCTIA                  |          01.04.2008          |
|crt.|                                          |             lei              |
|    |                                          |     minim           maxim    |
+----+------------------------------------------+----------------+-------------+
| 0  |                    1                     |       2        |      3      |
+----+------------------------------------------+----------------+-------------+
| 1  |- manager general                         |      2000      |    3200     |
+----+------------------------------------------+----------------+-------------+
| 2  |- director medical                        |      1800      |    3100     |
+----+------------------------------------------+----------------+-------------+
| 3  |- director economic                       |      1600      |    2700     |
+----+------------------------------------------+----------------+-------------+
| 4  |- director tehnic                         |      1400      |    2500     |
+----+------------------------------------------+----------------+-------------+
| 5  |- asistent sef                            |      1000      |    2100     |
+----+------------------------------------------+----------------+-------------+
 

   NOTA:
   Medicii care ocupa in comitetul director functia de director medical, si au contractul individual de munca suspendat pe perioada mandatului in acelasi serviciu de ambulanta, conform legii, pot fi inclusi in linia de garda organizata in serviciul de ambulanta respectiv.
   Orele de garda efectuate se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza la limita maxima al gradului profesional in care este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii publice

   ANEXA Nr. IX

   LIMITELE

minime si maxime ale salariilor de baza pentru functiile de conducere

din cadrul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea

Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti
   
+----+--------------------------------------+----------------------------------+
|    |                                      |         Salariul de baza         |
|Nr. |               FUNCTIA                |            01.04.2008            |
|crt.|                                      |               lei                |
|    |                                      |     minim             maxim      |
+----+--------------------------------------+----------------+-----------------+
| 0  |                  1                   |       2        |        3        |
+----+--------------------------------------+----------------+-----------------+
| 1  |- director                            |      2100      |      3500       |
+----+--------------------------------------+----------------+-----------------+
| 2  |- director adjunct                    |      1600      |      3200       |
+----+--------------------------------------+----------------+-----------------+
| 3  |- contabil sef                        |      1400      |      2600       |
+----+--------------------------------------+----------------+-----------------+
 

   NOTA:
   1. Salariile de baza la limita minima si maxima, prevazute in prezenta anexa, includ si indemnizatia de conducere.
   2. Salariile de baza intre limitele minime si maxime, prevazute in prezenta anexa, se stabilesc de ministrul sanatatii publice.

   ANEXA Nr. X

   INDEMNIZATII DE CONDUCERE

maxime lunare, in procente din salariul de baza
   
+-----+-----------------------------------------------------------------+---------------------------------+
|Nr.  |                                                                 |    Indemnizatia de conducere    |
|crt. |                             FUNCTIA                             |          maxima lunara          |
|     |                                                                 |    in % din salariul de baza    |
+-----+-----------------------------------------------------------------+---------------------------------+
| I.  |Functii de conducere                                                                               |
|  1  |Director general, manager general si manager                                     55                |
|  2  |Director, director executiv                                                      50                |
|  3  |Director general adjunct                                                         50                |
|  4  |Director administrativ                                                           40                |
|  5  |Director adjunct                                                                 40                |
|  6  |Contabil-sef                                                                     40                |
|  7  |Medic sef ambulator de specialitate si altele similare                           40                |
|  8  |Director de ingrijiri                                                            35                |
|  9  |Sef serviciu                                                                     30                |
| 10  |Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu                                25                |
| 11  |Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog)                                           |
|     |sef sectie, sef laborator si altele similare                                     25                |
| 12  |Medic sef serviciu medicina legala, anatomie patologica                                            |
|     |si altele similare                                                               25                |
| 13  |Asistent medical-sef pe unitate                                                  25                |
| 14  |Sef formatie muncitori                                                           15                |
+-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| II. |Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati                      |
|     |suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza                                 |
|  1  |Director program de rezidentiat medicina de urgenta                              25                |
|  2  |Responsabil de formare in rezidentiat medicina de urgenta                        20                |
|  3  |Farmacist sef serviciu                                                           15                |
|  4  |Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala,                                                |
|     |oficiant medical, moasa, laborant si altele similare) - sef                      10                |
|  5  |Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune                                         10                |
|  6  |Spalatoreasa cu gestiune                                                          7                |
|  7  |Sef echipa                                                                        7                |
|  8  |Medic inspector, farmacist inspector - autoritatea de sanatate publica           25                |
+-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|III. |Indemnizatii pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei                             |
|     |de baza si care nu fac parte din salariul de baza                                                  |
|  1  |Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai comisiilor        cel mult 25% in cursul unei luni,|
|     |de expertiza si recuperare a capacitatii de munca si ai           din salariul de baza al functiei |
|     |comisiilor medicale                                               de executie indeplinite          |
+-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

 
Inapoi la Ordonante
Selectii
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
CSM inutil (Opinii)
Constituţia Romāniei şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
Drept internaţional public (Carti)
Nesimtirea publica (Opinii)
Codul Fiscal (Legislatie)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro